Prawa i Obowiązki Lokatorów

Podstawowym celem działania Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych – poprzez budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania oraz ułatwienie mobilności rodzinom poszukującym pracy.
Ze względu wsparcie ze strony Miasta Koszalin oraz ulgi i preferencje z których korzysta Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wynajem mieszkań w TBS Koszalin podlega ograniczeniom opisanym w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.). Do najważniejszych z nich należą:
1. Lokal mieszkalny należący do zasobu TBS Koszalin może być przyznany i wynajmowany wyłącznie osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Koszalinie.
2. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, nie mogą przekroczyć progu dochodów określonego w Ustawie.
Z drugiej jednakże strony, wynajem mieszkań znajdujących się w zasobach TBS Koszalin, ma charakter długoterminowy i osobisty, co oznacza, że :
1. W przypadku przestrzegania zasad wynajmu określonych przez Spółkę, oraz spełnieniu ograniczeń wynikających z Ustawy o popieraniu budownictwa, wynajem ma charakter bezterminowy,
2. Najemcy partycypujący w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, mogą dokonywać w niektórych przypadkach przeniesienia praw i obowiązków związanych z umowa najmu na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.
Lokale mieszkalne przydzielane są w dwóch trybach:
1. Dla nowowybudowanych lokali mieszkalnych – nabory odbywają okresowo, każdorazowo przed rozpoczęciem budowy nowych budynków mieszkalnych.
2. Dla mieszkań zwalnianych przez dotychczasowych mieszkańców, wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w przypadku zwolnienia się mieszkania.

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków o przydział mieszkania, po spełnieniu warunków ustawowych, brane są również pod uwagę niżej wskazane uwarunkowania:
1. Sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział mieszkania, w tym w szczególności brana jest pod uwagę ilość osób tworzących rodzinę oraz ograniczenia zdrowotne (dzieci niepełnosprawne znajdujące się pod opieką, osoby starsze itp.)
2. Działalność społeczna, a w szczególności aktywność w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz Miasta Koszalin,
3. Zawody, kwalifikacje lub uprawnienia deficytowe na terenie Miasta, a w szczególności kadra specjalistyczna niezbędna miejskim jednostkom organizacyjnym zabiegającym o zatrudnienie tych specjalistów,
4. Zwolnienie innego mieszkania znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Miasta Koszalin (np. ZBM) lub znajdującego się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, w przypadku przydziału lokalu mieszkalnego,
5. Przekazanie mieszkania na rzecz wspólnie zamieszkujących osób w lokalu mieszkalnym.
Osoby wynajmujące lokal mieszkalny w TBS Koszalin mają prawo do bezterminowego wynajmowania przyznanego mieszkania. Umowa najmu może być rozwiązana w szczególnych przypadkach, do których należą:
1. Niespełnienie kryteriów określonych Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
2. Przypadki określone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), a w szczególności:
- używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- niszczenie urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
- naruszanie Regulaminu Porządku Domowego,
- nieregulowanie opłat czynszowych,
- wynajmowania lub podnajmowania przydzielonego lokalu mieszkalnego.

Kryteria oraz zasady związane z wynajmowaniem mieszkań w TBS Koszalin Sp. z o.o zostały opisane szczegółowo w dokumentach, które można ściągnąć korzystając z zakładki Prawo lokatorskie – download.
Zachęcamy szczególnie do zapoznania się z:
1. Zasadami przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o..
2. Ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).
3. Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.).

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.