Podstawowymi dokumentami określającymi kryteria i zasady przyznawania mieszkań są:
1. Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.
2. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

„Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o., stanowi dokument wewnętrzny Towarzystwa, systematyzujący zasady obowiązujące przy przyznawaniu mieszkań i zawierający najważniejsze postanowienia w/w Ustawy. Dokumenty opisane na tej stronie są dostępne do pobrania w zakładce Prawo lokatorskie download. Zachęcamy do pobrania materiałów źródłowych i do zapoznania się z nimi.

Przydziały mieszkań znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, realizowane są w dwóch trybach:
1. Przydziały mieszkań z odzysku, dokonywane w odniesieniu do mieszkań zwalnianych przez dotychczasowych mieszkańców. Wnioski przyjmowane są na bieżąco w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o, i rejestrowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny i przydział mieszkania. Wzór „wniosku o przydział zwalnianego mieszkania” można pobrać w zakładce Prawo lokatorskie download. W przypadku zwalniającego się mieszkania, Zarząd spółki dokonuje analizy złożonych wniosków i podejmuje decyzję o przydziale mieszkania, kierując się kryteriami opisanymi poniżej. Sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział powinna być opisana w złożonym wniosku.
2. Przydziały mieszkań związane ze złożonymi wnioskami o zamianę mieszkania. Zamiana mieszkania dotyczy obecnych lokatorów TBS Koszalin Sp. zo.o, oraz osób zajmujących mieszkania znajdujące się w gminnym zasobie mieszkaniowym (np. ZBM Koszalin). Składane wnioski są rejestrowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny i przydział mieszkania. Wzór „wniosku o zamianę mieszkania” można pobrać w zakładce Prawo lokatorskie download. W przypadku spełnienia kryteriów przydziału mieszkania, wnioski te rozpatrywane są w pierwszej kolejności. W celu ułatwienia kontaktu pomiędzy naszymi mieszkańcami, na naszej stronie internetowej, w zakładce Zamiany mieszkań, można zamieścić swoje ogłoszenie, precyzując swoje oczekiwania. Zamieszczone ogłoszenie nie zastępuje wniosku o zamianę mieszkania, który należy złożyć w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o, celem dokonania rejestracji.
3. Przydziały nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. Przydziały realizowane są okresowo, po rozpoczęciu budowy nowego budynku mieszkalnego. Każdorazowo, termin i miejsce składania wniosków, podawane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej spółki ( zakładka Aktualności – Nowe nabory ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o. Wzór „wniosku o przydział nowo wybudowanego mieszkania” można pobrać w zakładce Prawo lokatorskie download. Oceny złożonych wniosków dokonuje komisja powoływana przez Zarząd Spółki. Na tej podstawie ustalana jest przez Zarząd lista ostateczna. Osoby zakwalifikowane do listy ostatecznej zobowiązane są do wpłaty partycypacji (udział własny w kosztach budowy), która w przypadku opuszczenia mieszkania jest waloryzowana i zwracana lokatorowi.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania (wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania) muszą spełniać warunki formalne określone ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Należą do nich:
1. Nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
2. Osiąganie dochodów finansowych nie przekraczających progów określonych w Ustawie.
Warunki te szczegółowo zostały opisane w Ustawie oraz w Zasadach przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.
Ze względu na duża ilość wniosków o przydział mieszkania, przy podejmowaniu decyzji brane są również inne czynniki, które mogą wpłynąć na kolejność rozpatrywania podań o przydział mieszkania. Należą do nich między innymi:
1. Sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział mieszkania, w tym w szczególności, brana jest pod uwagę ilość osób tworzących rodzinę oraz ograniczenia zdrowotne (dzieci niepełnosprawne znajdujące się pod opieką, osoby starsze itp.)
2. Działalność społeczna, a w szczególności aktywność w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz Miasta Koszalin,
3. Zawody, kwalifikacje lub uprawnienia deficytowe na terenie Miasta, a w szczególności kadra specjalistyczna niezbędna miejskim jednostkom organizacyjnym zabiegającym o zatrudnienie tych specjalistów,
4. Zwolnienie innego mieszkania znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Miasta Koszalin lub znajdującego się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, w przypadku przydziału lokalu mieszkalnego,
5. Przekazanie mieszkania na rzecz wspólnie zamieszkujących osób w lokalu mieszkalnym.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z „Zasadami przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych…”, dostępnymi do pobrania w zakładce Prawo lokatorskie download.

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin